Polski Związek Wędkarski
Koło nr 23  IKAR
przy Jednostce Wojskowej
w Radomiu

           

Aktualna liczba członków koła : 1073

Znajdziesz nas na Facebooku

Porozumienie o współpracy pomiędzy PZW a Ministrem Obrony Narodowej5 września 2001 r. w siedzibie ZG PZW w Warszawie przy ul. Twardej zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Polskim Związkiem Wędkarskim reprezentowanym przez prezesa ZG PZW kol. Eugeniusza Grabowskiego oraz Ministrem Obrony Narodowej Bronisławem Komorowskim. Obie strony porozumienia potwierdziły wolę oraz trwałość współpracy w zakresie popularyzacji i rozwoju wiedzy ekologicznej wśród młodzieży, żołnierzy służby czynnej i pracowników wojska i ich rodzin. 

Porozumienie reguluje zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych PZW na terenie jednostek wojskowych, korzystania z mienia wojskowego, udostępnienia łowisk znajdujących się na terenie jednostek wojskowych, a także współpracy prasy wędkarskiej i wojskowej

Polski Związek Wędkarski zapewni żołnierzom służby czynnej i pracownikom wojska warunki do działalności i rozwijania swoich zainteresowań w kołach wędkarskich Związku, pomoc w organizowaniu wędkarskich imprez masowych i zawodów sportowych, pomoc ichtiologiczną w zakresie zagospodarowania zbiorników i rzek przepływających przez poligony, upowszechniania wiedzy ekologicznej. PZW zobowiązał się do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej wszystkich uczestników przedsięwzięć organizowanych na terenach i obiektach wojskowych oraz przy użyciu środków transportu powietrznego, lądowego, wodnego i urządzeń wojskowych. Resort Obrony Narodowej umożliwi żołnierzom w służbie czynnej , gdy nie koliduje to z wykonywaniem obowiązków służbowych , działalności instruktorskiej, sędziowskiej, organizatorskiej i zawodniczej w ogniwach PZW, a także obejmowania przez instytucje i jednostki wojskowe patronatów nad jednostkami organizacyjnymi PZW, a w szczególności nad wojskowymi kołami wędkarskimi.

Podpisując porozumienie prezes E. Grabowski podkreślił, iż dokument ten ma ogromne znaczenie dla przyszłości Związku. Dzięki temu porozumieniu wzrośnie liczba żołnierzy posiadających odpowiednią wiedzę ekologiczną, zapalonych do uprawiania wędkarstwa, a koła PZW znajdą dobre warunki do rozwijania aktywnej działalności.

Minister Obrony Narodowej, Bronisław Komorowski, stwierdził, że dokument reguluje zasady dotyczące istniejącej od wielu lat tradycji dobrej współpracy PZW z wojskiem w nowej sytuacji prawnej i gospodarczej.

Rzecznik prasowy PZW

dr Antoni Kustusz

Umocowanie prawne porozumienia

 

Porozumienie pomiędzy Polskim Związkiem Wędkarskim a Ministerstwem Obrony Narodowej nie ma charakteru umowy cywilno-prawnej, ale stanowi formę realizacji celów statutowych Związku zawartych w par. 6 Statutu PZW, który mówi o tym, iż celem PZW jest organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej. Cele te są zbieżne z działaniami MON na tym obszarze życia społecznego, a jednym z zadań statutowych MON jest nawiązywanie współpracy ze społeczeństwem w tych dziedzinach, które służą wypełnieniu misji społecznej resortu obrony. PZW realizuje swoje cele, tak jak to określa par. 7 Statutu PZW poprzez reprezentowanie interesów Związku w kraju, popularyzowanie i upowszechnianie wędkarstwa oraz wiedzy ekologicznej wśród młodzieży (w tym przypadku wśród żołnierzy), poprzez użytkowanie wód, a w tym przypadku chodzi o uzgodnienie zasad użytkowania wód znajdujących się na terenie lub w gestii resortu obrony narodowej.

 

Tak więc porozumienie PZW i MON stanowi dla obu stron tego porozumienia formę uzgodnienia zasad i warunków do uprawiania wędkarstwa i prowadzenia edukacji ekologicznej w środowisku resortu obrony narodowej, w jego jednostkach i strukturach.

 

Konieczność zawarcia takiego porozumienia wynika z art. 44 pkt 2 Ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. z późniejszymi zmianami, który stwierdza, iż działalność stowarzyszeń na terenach i w obiektach znajdujących się w zarządzie lub użytkowaniu organów wojskowych wymaga zezwolenia Ministra Obrony narodowej albo organu przez niego określonego. Porozumienie, o którym mowa zawiera takie zezwolenie ogólne dla całego resortu z zaznaczeniem roli i form zezwoleń szczegółowych odnoszących się do obiektów i form działania poszczególnych jednostek podległych resortowi. Oczywiście z uwzględnieniem zasady wzajemnych korzyści i potrzeb wynikających z realizacji zarówno misji PZW, jak i MON.

 

Rzecznik prasowy PZW

dr Antoni Kustusz

Tekst jednolity porozumienieMONAPZW.pdf